Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van SpringTalents.nl staat wat SPRING TALENTS van u verwacht als u een account heeft op SpringTalents.nl, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik, aansprakelijkheid en privacy op SpringTalents.nl.

Algemeen deel

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van www.SpringTalents.nl.
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van www.SpringTalents.nl.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Door het gebruik van www.SpringTalents.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

ARTIKEL 3 DOEL EN KOSTEN

 1. SpringTalents.nl bestaat uit onder andere een cv- en vacaturebank alsmede een informatief deel.
 2. Het gebruik van www.SpringTalents.nl is gratis.

ARTIKEL 4 LINKS NAAR DERDENSITES

Op www.SpringTalents.nl zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. SPRING TALENTS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

ARTIKEL 5 GEBRUIK VAN WWW.SPRINGTALENTS.NL

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan www.SpringTalents.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die SPRING TALENTS en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van www.SpringTalents.nl c.q. het hinderen van de werking van www.SpringTalents.nl.

ARTIKEL 6 PRIVACY

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat www.SpringTalents.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. SPRING TALENTS mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via www.SpringTalents.nl aanbiedt. SPRING TALENTS zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

ARTIKEL 7 UITSLUITING

 1. SPRING TALENTS gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van www.SpringTalents.nl of de via www.SpringTalents.nl aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal SPRING TALENTS ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

ARTIKEL 8 ONDERHOUD/STORINGEN

 1. SPRING TALENTS spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot www.SpringTalents.nl te verschaffen.
 2. SPRING TALENTS kan (onderdelen van) www.SpringTalents.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. SPRING TALENTS zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.SpringTalents.nl, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door SPRING TALENTS geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij SPRING TALENTS, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van www.SpringTalents.nl te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van SPRING TALENTS heeft verkregen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het gebruik van www.SpringTalents.nl door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. SPRING TALENTS is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van www.SpringTalents.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SPRING TALENTS of zijn medewerkers.
 2. SPRING TALENTS is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op www.SpringTalents.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. SPRING TALENTS raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

Bij klachten over de dienstverlening door SPRING TALENTS, waaronder ook www.SpringTalents.nl wordt aangemerkt, is het mogelijk een email te sturen naar info@springtalents.nl.

Vacatures

ARTIKEL 12 REGISTRATIE ALS WERKGEVER

Meldt u zich als werkgever aan op SpringTalents.nl, dan meldt u zich eerst aan via het aanmeldformulier. U krijgt een link om uw account te bevestigen. SPRING TALENTS controleert uw aanvraag eerst en zal u vervolgens laten weten of u toestemming krijgt om vacatures te plaatsen. Alleen goedgekeurde aanmeldingen kunnen vacatures plaatsen.

ARTIKEL 13 GEBRUIK

 1. Gebruiker zal de vacaturebank van www.SpringTalents.nl en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van uw actieve vacature.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die SPRING TALENTS en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:
  1. Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
  2. Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures van Gebruiker of het doen van sollicitaties.
  3. Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
  4. Het doen van reclame-uitingen.
  5. Het doen van politieke uitlatingen.
  6. Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  7. Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.
 3. Door het plaatsen van een vacature op de vacaturebank van www.SpringTalents.nl wordt er door SPRING TALENTS-medewerkers niet automatisch actief voor u bemiddeld. De vacature kan worden gevonden door andere Gebruikers op www.SpringTalents.nl en er kan automatisch door het systeem worden gematcht.

ARTIKEL 14 VACATURES

 1. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door werkgever van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 2. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal.
 3. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature, alsmede de daarover door werkgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:
  1. Functiebenaming
  2. Aard van de werkzaamheden
  3. Urenomvang
  4. Beloningsvorm
  5. Aard van het dienstverband
  6. Ingangsdatum vacature
  7. Contactpersoon en telefoonnummer
  8. Sollicitatiewijze
 4. MLM (Multi Level Marketing)-vacatures kunnen niet worden geplaatst.
 5. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal werkgever de vacature zo spoedig mogelijk van www.SpringTalents.nl verwijderen.
 6. Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst.
 7. Werkgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.

ARTIKEL 15 VERWIJDEREN EN WEIGEREN VACATURE

 1. SPRING TALENTS verwijdert dan wel weigert een vacature indien:
  • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
  • naar het oordeel van SPRING TALENTS de vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.
 2. SPRING TALENTS verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.
 3. De registratie van een vacature kan op verzoek van Gebruiker op inactief worden gezet. Vervolgens wordt de vacature door SPRING TALENTS verwijderd, tegen een door Gebruiker aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door SPRING TALENTS wordt verwerkt.

ARTIKEL 16 VERWIJDEREN EN WEIGEREN CV

 1. SPRING TALENTS verwijdert dan wel weigert een cv indien (de tekst van) het cv in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 2. SPRING TALENTS verwijdert het cv aan het einde van de aan het cv gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn de looptijd voor het cv heeft verlengd.

ARTIKEL 17 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN VACATURES

 1. SPRING TALENTS biedt met de vacaturebank van www.SpringTalents.nl aan Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van SPRING TALENTS vacatures te plaatsen. Voor de inhoud van de vacatures is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. SPRING TALENTS toetst de geplaatste vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden vacatures zo mogelijk actie ondernemen. SPRING TALENTS is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste vacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.
 2. SPRING TALENTS is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op www.SpringTalents.nl geplaatste vacatures. Eveneens is SPRING TALENTS niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de Gebruikers zelf.
 3. Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).
 4. Een Gebruiker die in de vacaturebank van www.SpringTalents.nl een vacature opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan SPRING TALENTS.